19,60 22,60
 12,60
 12,60 15,60
 21,80 24,80
 7,90
 20,40 23,40
 20,60 24,60
 8,90 11,90
 22,60 33,60

Eishockey / Hockey

Standtrophäe Eishockey

 7,40

Eishockey / Hockey

Standtrophäe Eishockey

 3,90

Eishockey / Hockey

Standtrophäe Hockey

 10,80