14,60 16,60
 12,60
 10,60 12,60
 16,80 18,80
 7,30
 15,40 17,40
 14,60 16,60
 5,90 9,90
 17,60 21,60

Eishockey / Hockey

Standtrophäe Eishockey

 7,40

Eishockey / Hockey

Standtrophäe Eishockey

 3,90

Eishockey / Hockey

Standtrophäe Hockey

 10,80